افق یار این است که خیلی زود مرزهای جغرافیایی را کنار بگذارد و به عنوان یک سامانه جامع منابع انسانی به تمام کاربران در دنیا خدمات بصورت SaaS ارائه دهد.