داستان یار از آنجا شروع شد که بها دادن به منابع انسانی همیشه دغدغه ای بوده که معمولا به آن پاسخ درستی داده نشده، یار میخواد این جای خالی را پرکند.