نرم افزار مدیریت منابع انسانی یار بر پایه رایانش ابری و بصورت SaaS خدمات خود را به کاربران ارائه میدهد و شرکت ها نیاز به تامین بستر استفاده ندارند.