ماموریت یار این است که دسترسی همه افراد و شرکت ها را به سامانه مدیریت منابع انسانی آسان نماید و بدون محدودیت همه را از این سیستم بهره مند سازد.