ما در یار یک مسئولیت اجتماعی مهم داریم و آن اینکه هیچ کس بخاطر اینکه توانایی مالی ندارد از استفاده از سامانه مهم مدیریت منابع انسانی محروم نشود.