سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار
سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار


سازمان ها برای انجام قرارداد و ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به انواع قراردادها ممکن است از نرم افزارهایی استفاده کنند. این نرم افزارها، کلیه فعالیت های مربوط به تنظیم متن قرارداد، دسترسی به فرم قرارداد و کلیه امور مالی قرارداد کاری را مدیریت می کند. شفافیت دسترسی به کلیه اطلاعات ثبت و ضبط شده در این نرم افزارها علاوه بر آنکه به امر نظارت بر امور مربوط به انعقاد قرارداد کمک می کنند، باعث ایجاد رضایت خاطر در کارکنان نیز می شود.
با استفاده از این سامانه ها، تنظیم متن قرارداد بر اساس نمونه قرارداد های موجود می تواند انجام گیرد. همچنین امکان ثبت سابقه قراردادها، و همچنین آرشیو قراردادهای منعقد شده یا فسخ و اصلاح شده نیز وجود دارد. با استفاده از این سامانه ها، کلیه قراردادها توسط نرم افزار تعریف و مراحل تنظیم متن قرارداد تا اتمام آن انجام می پذیرد. امکان دسترسی به فرم قرارداد نیز از این طریق فراهم است.
همچنین کلیه فعالیت های مالی در ضمن قرارداد کار مدیریت کار می شود. مزایای استفاده ازاین نرم افزار به تنظیم قرارداد یا دسترسی به متن قرارداد یا نمونه قرارداد خلاصه نمی شود. بلکه می توان از این نرم افزار برای نظارت بر پیشرفت کلیه بندهای متن قرارداد در هنگام اجرا نیز استفاده کرد.
یکسان سازی متن قرارداد با استفاده از نمونه قرارداد یا فرم قرارداد مصوب سازمان باعث یکدستی در انجام امور می شود. همچنین باعث مدیریت متمرکز و بهینه انجام قراردادهای مالی نیز خواهد شد. از طرفی ریسک خطاهای کنترلی را نیز کاهش می دهد.


قرارداد

بهترین سامانه تولید ونگهداری قرارداد کار


بهترین سامانه تولید و نگهداری قرارداد کاری یکی از نرم افزارهای مالی زیر مجموعه سیستم است که به ساماندهی امور مربوط به تنظیم و انعقاد قرارداد با طرف های مورد معامله سازمان می پردازد. با استفاده از این نرم افزار، می توان کلیه امور مالی مربوط به قراردادهای سازمان را سازماندهی و مدیریت کرد.

ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار


بهترین سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار دارای ویژگی ها و امکاناتی است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود:
• امکان تعریف انواع قرارداد کاری و تعیین میزان دسترسی بسته به نوع قرارداد
• امکان تعریف شیوه انتخاب پیمانکار برای انجام انواع مناقصه، قرارداد عادی و ...
• امکان تعریف انواع قراردادها اعم از قرارداد اجاره، بیمه، پیش پرداخت و ...
• امکان تعریف کلیه هزینه های مرتبط با اجرای قرارداد کاری
• ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوط به مراحل مختلف انعقاد قرارداد شامل فیلدهای موجود در متن قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد کاری، تاریخ اجرا و...
• امکان دسترسی به کلیه متن قرارداد ها، نمونه قرارداد یا فرم قرارداد مصوب سازمان برای انجام قراردادهای کاری یا پیگیری مسائل مالی
• امکان اخذ گزارش های مختلف از انواع قراردادهای انعقاد شده، در دست انعقاد و پیش بینی شده
• امکان تهیه گزارش از مراحل مختلف قرارداد کاری
• ارائه کلیه خدمات نرم افزا و سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان استفاده از این نرم افزار مالی در حالت دمو برای مدت زمان مشخص به صورت رایگان برای انجام امور مربوط به قرارداد کاری
این نرم افزار مالی که زیر مجموعه سیستم نرم افزاری است، می تواند در کنار سایر ماژول ها و نرم افزارهای دیگر این سیستم به ارائه خدمات کند. این خدمات در حوزه تنظیم قرارداد، دسترسی به متن قرارداد و فرم قرارداد، تنظیم نمونه قرارداد و مسائل مالی مربوطه است. با استفاده از این نرم افزار از آن جهت که اطلاعات و داده های مالی سازمان بر بستر ابری قرار می گیرد، امنیت داده ها و اطلاعات مالی سازمان تضمین شده است.
همچنین نیازی به صرف هزینه های گزاف برای نصب، نگه داری و به روز رسانی نرم افزار نیست. زیرا کلیه اطلاعات بر بستر ابری ذخیره می شود. از طرفی امکان دسترسی در هر زمان و مکانی به داده ها و اطلاعات ثبت و ضبط شده در این نرم افزار فراهم است. به این معنا که امکان دسترسی فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی به این داده ها و اطلاعات توسط سازمان فراهم است.
این سیستم می تواند در کنار سایر نرم افزارها و سیستم های طراحی شده در سیستم، مدیریت مسائل مالی را برای سازمان تسهیل بخشد. کلیه اطلاعات مربوط به انعقاد قرارداد های کاری که سازمان به نوعی با آن درگیر است را ثبت و ضبط کند. بدین ترتیب امکان نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم قرارداد کار توسط مدیریت فراهم می شود.
همچنین روند و فرایندهای مربوط به تنظیم قرارداد، دسترسی به متن قرارداد یا نمونه قراردادهایی که تاکنون منعقد شده اند با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود.
سیستم هایی که با سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار در ارتباط هستند می توانند به امر انعقاد قرارداد، تنظیم متن قرار داد های کاری، دسترسی به نمونه قرارداد یا فرم قرارداد و اجرای آن کمک کنند.


ثبت قرارداد

سیستم های مرتبط با بهترین سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار


سیستم های مرتبط با سامانه تولید و نگهداری قرارداد کار شامل این موارد هستند:

سیستم بودجه و اعتبارات


هر قراردادی مستلزم این است که پیش از تنظیم متن قرارداد، بودجه و اعتبارات آن تامین شده باشد. بنابراین سیستم تولید و نگهداری قرارداد کاری باید از سیستم بودجه و اعتبارات برای انعقاد قراردادهای کاری خود استعلام کند.

سیستم بیمه درمانی


بخشی از فعالیت های قراردادهای کاری به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه درمانی اختصاص دارد. بنابراین قراردادهایی که با سازمان تامین اجتماعی یا بیمه های تکمیلی منعقد می شود هم از مسائل مالی است که این نرم افزار پیگیری می کند. بدین ترتیب بین این دو نرم افزار یعنی بیمه درمانی و قرارداد های کاری ارتباط هایی وجود دارد.

سیستم بیمه غیر درمانی


بیمه های غیر درمانی مانند بیمه عمر، بیمه خودرو یا بیمه آتش سوزی از آن دست بیمه های غیر درمانی هستند که توسط سیستم بیمه غیر درمانی مدیریت می شوند. بین این سیستم و بهترین سامانه قرارداد کاری هم باید ارتباط هایی و پیوندهایی باشد که بتوانند داده ها و اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند. زیرا این بیمه ها نیز مستلزم انعقاد قرارداد با شرکت ها و سازمان بیمه گر دارند.

حقوق و دستمزد


قرارداد کاری به حقوق و دستمزد افراد نیز می پردازد. به عبارت دیگر بخش مهمی از هر قرارداد کاری یا متن قرارداد به تعیین حقوق و دستمزد اشاره دارد. بنابراین بین نرم افزار حقوق و دستمزد و قرارداد کاری ارتباط هایی و پیوندهایی وجود دارد.

کارگزینی


کارگزینی مشخص می کند که قرارداد کاری با کارکنان سازمان چگونه و به چه میزان باشد. کلیه افرادی که از مرحله کارگزینی عبور می کنند به فاز انعقاد قرارداد کاری با سازمان وارد می شوند. بنابراین می توان از اطلاعات موجود در کارگزینی برای تنظیم متن قرارداد یا دسترسی به نمونه قرارداد استفاده کرد.

شرایط استفاده


بهترین نرم افزار مالی تولید و نگهداری قرارداد کاری، می تواند به سازمان در انجام امور محوله برای انجام و انعقاد قرارداد با افراد، سازمان ها و شرکت های دیگر کمک کند.
ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوط به قرارداد کاری در این نرم افزار باعث ایجاد شفافیت اطلاعاتی می شود. نظارت بر روند انجام امور را آسان تر می کند. و کمک می کند تا سازمان بتواند رضایت خاطر کارکنان خود را با این شفافیت و مشخص بودن روند ها و فرایندها جلب کند.
این نرم افزار بر بستر ابری ارائه می شود. به این معناست که دیگر لازم نیست سازمان نگران مسائلی از قبیل ذخیره سازی اطلاعات، امنیت آن ها و محدودیت دسترسی به آن از جهت زمان یا مکان باشد. همچنین امکان استفاده از نسخه آزمایشی نرم افزار برای مدت زمان مشخص برای سازمان فراهم است. در طول این مدت می تواند به صورت رایگان از این نرم افزار و سامانه استفاده کند.

از دیگر نرم افزار های سیستم نرم افزار تقویم و نرم افزار دبیرخانه آنلاین را می توان نام برد.

وبلاگ یار

نمایش 1 از 1 نتایج