نرم افزار تعیین اهداف و شاخص ها


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


نرم افزار تعیین اهداف سازمانی و شاخص ها


سازمان ها برای تحقق برنامه های خود نیاز به تعیین اهداف سازمانی و شاخص های تحقق آن دارند. بر اساس این اهداف و شاخص های تعیین شده، مسیر سازمان مشخص می شود. این هدف ها و معیارهای رسیدن به آن، مشخص می کنند که پروژه ها، برنامه ها و طرح های سازمان در چه مسیری حرکت کنند. همچنین باعث می شود ویژن و چشم انداز سازمان برای اجرای برنامه و پروژه هایش به صورت واضح و روشن مشخص شود.
نکته مهمی که بسیاری از سازمان های پیشرو به آن توجه ویژه دارند، توجه به شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI است. این شاخص ها تعیین کننده میزان موفقیت و شکست سازمان در انجام برنامه ها و پروژه هایش است. همچنین برای سنجش عملکرد گذشته و جاری سازمان و نیز شناسایی موانع آینده پیش روی سازمان می توان از این مفهوم kpi استفاده کرد. با استفاده از kpi سازمان می تواند دریابد تا چه میزان در مسیر تحقق اهداف تعیین شده در حرکت بوده است.
برای این منظور، هدف های سازمان برای اجرای برنامه های مختلف آن باید به وضوح و روشنی تعیین شود. شاخص هایی که رسیدن به این هدف ها را نشان دهد، نیز باید به صورت آشکار و واضح مشخص شوند. بر اساس این معیار ها یا kpi سازمان برای تحقق هدف ها و رسیدن به چشم انداز طراحی شده، مسیر خود را مشخص می کند و در آن حرکت می کند.
این شاخص های کلیدی عملکرد یا kpi، متغیرهایی قابل سنجش و اندازه گیری هستند. این معیار های kpi نشان می دهند سازمان تا چه میزان به هدف تعیین شده خود نزدیک و یا از آن دور شده است. همچنین میزان انحراف از هدف های اصلی نیز به این ترتیب مشخص می شود. این اطلاعات و داده ها، می تواند در اختیار نهاد های تصمیم ساز سازمان قرار گیرد. آنها بر اساس این معیار ها و سنجش وضع کنونی، تمهیداتی خواهند اندیشید تا سازمان را به مسیر اصلی برگردانند.
این شاخص های عملکرد کلیدی یا kpi، به نحوی نقشه راه سازمان را مشخص می کنند. سازمان برای تحقق هدف های از پیش تعیین شده خود نیاز دارد که در مسیر مشخص شده این نقشه راه، طی طریق کند. بدین ترتیب امکان انحراف سازمان از مسیر تعیین شده کاهش می یابد. سازمان از امکانات خود بیشترین بهره را برده و از اتلاف انرژی، وقت و هزینه جلوگیری خواهد شد.
سازمان با تعیین دقیق هدف ها و معیار های رسیدن به آن، همچنین استراتژی ها و راهبردهای مناسب را نیز تعیین می کند. بر اساس این استراتژی ها می تواند مسیر رسیدن و تحقق هدف های مشخص شده را به روشنی پیش روی دیگران قرار دهد.
برای تعیین شاخص های کلیدی عملکرد یا kpi، سازمان ها ابتدا باید هدف های خود را تعیین کنند، سپس عوامل موفقیت یا فاکتورهای تحقق این هدف ها را مشخص نمایند.
شاخص های کلیدی عملکرد یا kpiرا از طریق این عوامل موفقیت می توان تعریف کرد. در قدم بعدی، باید سنجه ها و معیارهای رسیدن به این شاخص ها و تحقق هدف های سازمان مشخص شود. بدین ترتیب سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در تحقق هدف های تعریف شده محاسبه و بسنجد.
از آن جایی که کلیه این مراحل، نیاز به اقدامات متعددی دارد سازمان ها از نرم افزار kpi برای تعیین هدف های سازمان و سنجه ها و معیارهای رسیدن به این هدف ها استفاده می کنند. نرم افزار kpi ها کمک می کنند همه مراحل تعیین شده با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شوند. ضمن آنکه باعث می شوند کلیه این برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها مستند شود. امکان دسترسی افراد و نهاد ها به این اطلاعات مهم و ارزشمند فراهم شود.
در این راستا، نرم افزارهای تعیین هدف ها و معیار های kpi می تواند به سازمان ها کمک کند کلیه این روند ها و فرایندها را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.
بهترین نرم افزار تعیین اهداف و شاخص ها از این دسته نرم افزارهاست. این نرم افزار جزو بهترین نرم افزار های عمومی طراحی شده در سیستم است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که کلیه فرایند های مربوط به تعیین هدف، ترسیم چشم انداز و مسیر سازمان را پوشش دهد.

 

 

اهمیت توجه به شاخص های KPI در سازمان ها


شاخص های کلیدی عملکرد هر سازمان با سازمان دیگر متفاوت است زیرا این شاخص ها بر اساس اهداف، مقاصد و ماهیت سازمان مورد نظر تعریف و تنظیم می شوند. همانطور که گفته شد شاخص ها همانند نقشه راه برای سازمان ها هستند تا مسیر رشد و حرکت را نشان دهند. از این رو شاخص های Kpi باید درست و منطقی، به صورت محرمانه و در عین حال قابل دسترس و در تصمیم گیری ها به جایگاه مدیریتی کمک کند. بنابراین شاخص های کلیدی برای کسب و کار ها بسیار حیاتی هستند و از روش های متعددی می توان آن ها را تعریف کرد که ما در اینجا به شما نرم افزار تعیین اهداف و شاخص ها را معرفی می کنیم.

kpi

بهترین نرم افزار kpi و تعیین اهداف و شاخص ها


بهترین نرم افزار تعیین اهداف از دسته نرم افزارهای زیر مجموعه سیستم است. در این نرم افزار می توان هدف های کلی و جزیی سازمان را به خوبی تعریف و تعیین کرد.
بر اساس این هدف های تعیین شده، سازمان می تواند مراحل دیگری اعم از تعیین معیار های کلیدی عملکرد یا kpi و سنجه های رسیدن به موفقیت و سنجش میزان موفقیت در تحقق آنها را انجام دهد. همچنین می تواند وضع موجود را با چشم انداز ترسیم شده و مسیر تعیین شده برای تحقق اهداف بسنجد.
بهترین نرم افزار تعیین اهداف، با تعیین معیار های رسیدن به موفقیت و تحقق هدف های سازمان، به نوعی خط ویژه ای برای سازمان، کارکنان و واحد های مختلف سازمان تعیین می کند. این خط ویژه و مسیر حرکت، می تواند بسیاری از معیار ها و شاخص های کلیدی عملکرد یا kpi را برای تصمیم گیری در اختیار نهادهای مهم تصمیم ساز شرکت یا سازمان تعیین نماید.
این معیار های کلیدی عملکرد یا kpi هنگام برنامه ریزی برای اجرای پروژه ها و طرح های سازمان بسیار کارساز و راهگشا خواهند بود. همچنین پس از اجرای این پروژه ها نیز می توان میزان موفقیت آنها را با این سنجه ها اندازه گیری و ارزیابی نمود.
نرم افزار تعیین اهداف برای تعیین این معیار ها و هدف ها، باید با مدیریت و تحلیلگران سازمان در ارتباط باشد. برای ساخت شاخص و معیار های کلیدی عملکرد یا kpi، نقش مدیریت و تحلیلگران سازمان بسیار مهم است. بازخوردهایی که این اشخاص و واحد ها ارائه می کنند، در تعیین شفاف تر و واضح تر اهداف بسیار اهمیت دارد.
هر چه هدف و معیار رسیدن به آن در این نرم افزار واضح تر و شفاف تر باشد، مسیر سازمان با وضوح بیشتری ترسیم می شود. همچنین برای بسیاری از موقعیت ها و تصمیم ها نیز داده ها و اطلاعات بیشتری می تواند تاثیر گذار باشد.
سنجش عملکرد کنونی، و گذشته از طریق مقایسه و سنجش این معیار ها یا kpi با وضعیت موجود و گذشته بسیار مهم است. می توان با استفاده از این سنجش، دریافت سازمان تا چه میزان توانسته است در تحقق هدف ها و برنامه های سازمانی موفق عمل کند، برنامه ها در چه مواردی نقطه قوت داشته است و در چه مواردی نقطه ضعف هایی وجود داشته و چه کارهایی می توان برای جبران این نقاط ضعف در اجرای دقیق برنامه ها انجام داد.
کلیه این اطلاعات به تعالی سازمان در جهت تحقق بیشتر و بهتر اهداف تعیین شده اش کمک شایانی می کند. بنابراین این نرم افزار، از نرم افزار های کلیدی و مهم هر سازمان پیشرو و متعالی محسوب می شود.
این شاخص های کلیدی عملکرد kpi که توسط نرم افزار تعیین اهداف مشخص می شوند، حاصل گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات از عملکرد هاست. این عملکرد ها می تواند عملکرد های فردی، گروهی یا کل سیستم در قبال مسائل، برنامه ها و پروژه های مختلف باشد.
امکان برنامه ریزی برای بخش ها و تیم های مختلف سازمان از طریق بهترین نرم افزار تعیین اهداف ممکن است. بدین ترتیب بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد یا kpiو سنجش وضعیت موجود، می توان برای رسیدن به وضع مطلوب برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی انجام داد. این برنامه ریزی ها درجهت تحقق چشم انداز سازمان خواهد بود.
همچنین با استفاده از kpi یا شاخص های کلیدی عملکرد، می توان در مدیریت منابع انسانی نیز بهتر و موفق تر عمل کرد. انتخاب افراد مناسب برای قرار گرفتن در تیم های مختلف سازمان بر اساس برنامه ریزی های انجام شده باعث می شود سازمان عملکرد بهتری داشته باشد.
با سنجش عملکرد افراد در تیم ها، برنامه ها و پروژه های مختلف، می توان تعیین کرد کدام یک از نیرو های انسانی سازمان، مناسب با برنامه ریزی های انجام شده انتخاب و به کار گرفته شده اند. کدام یک از این افراد، مناسب جایگاه تعیین شده نیستند و نمی توانند کمکی به تحقق هدف های سازمانی کنند.
این اطلاعات ثبت و ضبط شده در بهترین نرم افزار تعیین اهداف بسیار ارزشمند هستند و سازمان را در مسیر تحقق برنامه ها و اجرای دقیق و درست پروژه ها و برنامه های آن یاری می کنند.
بهترین نرم افزار تعیین اهداف دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها در این قسمت اشاره می شود:

اهداف و شاخص

ویژگی ها و امکانات بهترین نرم افزار تعیین اهداف و شاخص ها


بهترین نرم افزار تعیین اهداف و شاخص ها از دسته نرم افزارهای عمومی است. بدین معنا که کلیه سازمان ها می توانند از این نرم افزار به صورت رایگان استفاده کنند.
این نرم افزار که کمک شایانی به برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و پروژه ها در مسیر تحقق هدف های سازمانی می کند، امکانات و ویژگی هایی دارد که به برخی در اینجا اشاره می شود:

 •  امکان تعیین اهداف سازمان بر اساس مستندات و اساسنامه های موجود

 •  تعیین شاخص های کلیدی عملکرد یا kpiبرای تحقق اهداف تعیین شده

 •  امکان عوامل مهم و کلیدی موفقیت بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد یا kpi

 •  امکان سنجش میزان موفقیت و تحقق اهداف سازمان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده

 •  امکان تعیین استراتژی ها و راهبرد های مناسب برای تحقق اهداف و عوامل موفقیت

 •  امکان تعیین ویژن و افق پیش روی واضح در مسیر تحقق اهداف سازمان

 •  ثبت و ذخیره کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با تعیین اهداف، معیار ها، شاخص های کلیدی عملکرد kpi و سنجش های انجام شده

 •  امکان ارائه گزارش های مختلف از وضعیت سازمان در تحقق اهداف، رسیدن به معیار ها و شاخص های کلیدی عملکرد یا kpiو عوامل موفقیت

 •  امکان سنجش عملکرد کارکنان بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد یا kpi

 •  ارائه کلیه خدمات بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS

 •  امکان ارتباط با سایر ماژول ها و سیستم های طراحی شده در مجموعه بر حسب نیاز و اقتضائات

 •  امکان استفاده رایگان برای کلیه سازمان ها


بهترین نرم افزار تعیین اهداف از آن دسته نرم افزارهای مهم و پر کاربردی است که اگر سازمان به دنبال طراحی ویژن و چشم انداز برای سازمان است استفاده از آن ضروری است. این نرم افزار، کمک شایانی به مدیریت سازمان در تعیین اهداف و معیار های تحقق آن می کند.
این نرم افزار مانند سایر ماژول های طراحی شده در سیستم بر بستر ابری ارائه می شود. سازمان برای استفاده از این نرم افزار، نیازی به سخت افزار خاصی ندارد. همچنین سازمان نیازی به نصب، به روز رسانی، نگه داری و ارتقای بهترین نرم افزار تعیین اهداف نخواهد داشت.
از جهت دسترسی، سازمان در هر زمان و مکانی می تواند به این نرم افزار دسترسی داشته باشد. بدین ترتیب هیچ محدودیت زمانی و مکانی در استفاده از این سیستم برای سازمان وجود ندارد.
این نرم افزار به دلیل قابلیت های ویژه ای که دارد، و همچنین عدم نیاز به نصب یا سرور مرکزی برای ذخیره داده ها و اطلاعات و عدم محدودیت دسترسی، صرفه جویی های خوبی برای سازمان خواهد داشت. مخصوصا این که استفاده از این نرم افزار مجموعه برای سازمان ها رایگان است. سازمان ها بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانند از این نرم افزار برای تعیین اهداف، استراتژی ها و معیار های رسیدن به موفقیت استفاده کنند.
این نرم افزار می تواند با سایر ماژول ها و سیستم های طراحی شده مجموعه در ارتباط باشد. از آن جایی که این سیستم به دنبال تعیین چشم انداز، اهداف اصلی و فرعی سازمان و مسیر سازمان برای تحقق این اهداف است، می تواند مورد استفاده سایر ماژول ها قرار گیرد. این ماژول ها بر اساس این اطلاعات و داده ها، مسیر خود را مشخص می کنند و برای ارزیابی میزان موفقیت عملکرد خود از معیار های تعیین شده یا kpiبهره می برند.
در اینجا برخی از این سیستم های مرتبط معرفی می شوند.


نرم افزار اهداف و شاخص

سیستم های مرتبط با بهترین نرم افزار تعیین اهداف و شاخص ها


مجموعه سیستم های نرم افزاری به گونه ای طراحی شده اند که امکان ارتباط بین این ماژول ها و یکپارچگی داده ها و اطلاعات آنها وجود دارد. بهترین نرم افزار تعیین اهداف نیز از این امکان برخوردار است. این نرم افزار مانند یک قطب نما، جهت حرکت و مسیر سایر ماژول ها، واحد های سازمان و افراد را تعیین می کند.
به عنوان نمونه، سازمان هنگام استخدام کامل و جذب نیروی انسانی جدید، باید به این اهداف رجوع کند. افراد و نیروی انسانی که سازمان قصد استخدام و به کار گیری آنها را دارد باید ویژگی ها و کیفیتی را دارا باشند که به تحقق اهداف کمک کنند. بنابراین این نرم افزار برای انجام امور مختلف سازمان معیار هایی را تعیین می کند که در هنگام نیاز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، سازمان هنگام سنجش میزان موفقیت اجرای پروژه، برنامه ها و طرح های مختلف نیز می تواند آن ها را با معیار های تعیین شده یا kpi در این نرم افزار تعیین اهداف بسنجد.
این نرم افزار داده ها و اطلاعات ارزشمندی در اختیار نهاد های تصمیم ساز سازمان قرار می دهد. بر اساس این داده ها و اطلاعات که حاصل تعیین اهداف و استراتژی های رسیدن به آن است، سازمان می تواند برنامه ها، پروژه ها و کار ها را تعریف کند. به گونه ای که برای مدیریت کار ها یا مدیریت پروژه، این نرم افزار اهداف می تواند مانند قطب نما عمل کند.
در واقع بهترین نرم افزار اهداف، به نوعی راهبر این دو نرم افزار یعنی مدیریت پروژه و مدیریت کار ها به حساب می آید.

 

اهداف تعیین شده:


به عنوان نمونه فروش آنلاین به میزان خاص در یک سال، مشخص می کند که چه پروژه ها، برنامه ریزی ها و کارهایی باید انجام شود. این پروژه ها و کار های برنامه ریزی شده رسیدن به هدف تعیین شده را ممکن می سازند.
بنابراین رابطه بین بهترین نرم افزار اهداف و نرم افزارهای مدیریت پروژه و مدیریت کار ها به نوعی از بالا به پایین است.

 

شرایط استفاده


بهترین نرم افزار تعیین اهداف و معیارها، از دسته نرم افزارهایی است که برای همه سازمان ها در هر سطحی داشتن آن ضروری و لازم است. این نرم افزار، اهداف کلی و جزیی سازمان را در بازه های زمانی مختلف مشخص می کند. همچنین برای رسیدن به این اهداف تعیین می کند که سازمان چه برنامه ریزی ها، استراتژی ها و راهبرد هایی را باید پیگیری کند.
بهترین نرم افزار تعیین اهداف، از نرم افزار های عمومی مجموعه است. بدین معنا که سازمان ها بدون پرداخت هزینه ای می توانند از این نرم افزار استفاده کنند. بهترین نرم افزار اهداف بر بستر ابری ارائه می شود. سازمان در استفاده از آن نیازی به سرور مرکزی، یا سخت افزار خاص ندارد. همچنین نیازی به نصب، نگه داری و ارتقای نرم افزار نخواهد داشت.
این نرم افزار بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی در دسترس سازمان خواهد بود. سازمان در استفاده از این نرم افزار نگرانی بابت امنیت داده ها و اطلاعاتش نخواهد داشت. زیرا امنیت کلیه داده ها و اطلاعاتی که در بهترین نرم افزار تعیین اهداف ثبت و ضبط شده، تضمین شده است.
بنابراین سازمان در استفاده از این نرم افزار تعیین اهداف و پیگیری برنامه های خود، نیازی به پرداخت هزینه های جانبی ندارد و به صورت رایگان از این نرم افزار می تواند استفاده کند.
این نرم افزار، مزایای دیگری از قبیل این که با سایر ماژول ها و سیستم ها در ارتباط باشد نیز دارد. که خود باعث می شود از دوباره کاری و اتلاف وقت و انرژی افراد جلوگیری شده و امور با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و مدیریت شوند.
اگر به دنبال نرم افزاری برای تعیین اهداف و معیار های رسیدن به موفقیت هستید، می توانید از بهترین نرم افزار تعیین اهداف با اطمینان خاطر استفاده کنید. این نرم افزار امکانات خوبی در جهت مدیریت کلی مسیر سازمان و برنامه ریزی در جهت تحقق و تعیین اهداف سازمانی در اختیار شما قرار می دهد.

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج